Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Odoberať newsletter
 
OBCHODNÉ PODMIENKY

www.saty-usa.sk / GLAMOR pobočka Věšínova 930/6 Praha 10, 100 00

Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti uzatvárané iba v internetovom obchode, prevádzkovanom na internetovej adrese: http://saty-usa.sk/ medzi dvoma stranami, a to kupujúcim a predávajúcim.

 

Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu http://saty-usa.sk/ je:
Simona Hovorková, Věšínova 930/6, Praha 10, 100 00, IČO: 03838595, IČ DPH: CZ9157201295, platca DPH, tel.: +420 778 439 515, shovorkova@glamor.cz .

 

2. Kupujúcim je spotrebiteľ podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, použijú sa tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) a ustanovenia zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "kupujúci"), zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia týmito VOP a slovenským právnym poriadkom. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník), zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský zákon), zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník), zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa), zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Tieto VOP sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

VZNIK KÚPNEJ ZMLUVY

 

1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky. Ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru / dámskych spoločenských šiat a podobného sortimentu, predávajúcim na stránkach e-shopu, kúpna zmluva vzniká doručením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky predávajúcemu, (ďalej len "objednávka") .

 

2. Dodávka tovaru sa uskutoční len na základe objednávky urobené kupujúcim, prostredníctvom objednávkového formulára podľa platnej ponuky predávajúceho, zverejnené na internetových stránkach predávajúceho http://saty-usa.sk/ .
Objednávka sa považuje za návrh zmluvy a stáva sa záväznou, ak je potvrdená predávajúcim.

3. Každá objednávka musí obsahovať najmenej tieto podstatné údaje:
Identifikačné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikáciu tovaru podľa ponuky predávajúceho, požadované množstvo tovaru, cenu, miesto dodania, ak nebude miesto dodania diela uvedené, má sa za to, že je ním adresa bydliska kupujúceho, voľbu spôsobu dodania vrátane súhlasu s nákladmi na dodanie.

 

Neobsahuje Ak objednávka požadované údaje, nepovažuje sa za riadnu objednávku a nie je možné ju tak, ako bola kupujúcim odoslaná, potvrdiť. Predávajúci kontaktuje v takom prípade bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom kupujúceho, za účelom odstránenia vád objednávky.

 

4. Objednávka je doručená predávajúcemu prostriedkami elektronickej komunikácie. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku - hradí spotrebiteľ sám na vlastný účet. Kupujúcemu je behom hodiny nasledujúci po odoslaní objednávky systémom generované automatické potvrdenie objednávky, ktoré slúžia len, ako potvrdenie o prijatí objednávky, nie, ako potvrdenie o dostupnosti všetkých objednaných položiek. Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi. Kupujúci je oprávnený objednávku odvolať (stornovať) v lehote 24 hodín od jej odoslania, a to e-mailom na adresu glamor@glamor.cz. Doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva, (ďalej tiež ako "zmluva"). Tlačené faktúry sú k objednávkam prikladané.

 

5. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a potvrdiť, že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky sú súčasťou potvrdzovacieho e-mailu kupujúcemu jeho objednávky, sú teda vyhľadateľné a reprodukovateľné aj v prípade zániku alebo dočasného odpojenia e-shopu z prevádzky.

 

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť a tým tiež kúpnu zmluvu, v týchto prípadoch:
tovar sa už nevyrába, tovar sa už nedodáva, tovar je už vypredané, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru, existuje iný relevantný dôvod, pre ktorý po predávajúcim nemožno spravodlivo požadovať vybavenie a odoslanie objednávky.

 

V prípade, že táto situácia nastane, kontaktuje predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu a objednávka nebola predávajúcim potvrdená, bude mu táto čiastka vrátená, a bez zbytočného odkladu, ihneď po prijatí čiastky, najneskôr však do 14 dní od oznámenia nemožnosti vybavenie objednávky.

Zákazník súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť uhradiť celkovú cenu.

 

DODANIE TOVARU

 

1. Tovar sa dodáva na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci môže zvoliť aj iné miesto dodania tovaru, než ktoré označil ako svoju adresu bydliska. V takomto prípade kupujúci uvedie v objednávkovom formulári toto miesto dodania a kontaktnú osobu splnomocnenú na prevzatie tovaru v tomto mieste. Toto miesto sa potom považuje aj za miesto k úhrade kúpnej ceny, ak nebude uhradená inak.

 

2. Obvyklá lehota na dodanie tovaru predstavuje 2-7 pracovné dni. Pri tovare plateného vopred na bežný účet, je dodacia lehota počítaná od okamihu, keď predávajúci prijal platbu, (teda od okamihu pripísania čiastky za objednaný tovar na účet predávajúceho). Ak by došlo k predĺženiu tejto dodacej lehoty z dôvodov neovplyvniteľných predávajúcim, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu oznámiť kupujúcemu túto skutočnosť.

 

3. Objednaný tovar je zasielaný prostredníctvom Českej a Slovenskej pošty ako balík do ruky s dobierkou v hodnote 8,5 EUR alebo balík do ruky bez dobierky v hodnote 7,5 EUR. Zásielka je doručená v termíne od 2 do 7 pracovných dní, od okamihu vyexpedovania zásielky z e-shopu www.saty-usa.sk, pobočke Glamor - Praha 10, ČR, podľa zvoleného spôsobu dopravy. O odoslaní zásielky je kupujúci informovaný prostredníctvom elektronickej pošty - e-mailom.

 

4. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese miesta dodania, zanechá prepravca oznámenia a pokúsi sa dohodnúť, (napr. Telefonicky či iným vhodným spôsobom), s kupujúcim iný termín dodania. Doručuje Ak tovar držiteľ poštovej licencie (Slovenská pošta, š.p.) a ak nie je kupujúci v mieste dodania zastihnutý, postupuje sa podľa pravidiel pre doručovania upravené držiteľom poštovej licencie. Prípadné zvýšené náklady spojené s opakovanými pokusmi o doručenie tovaru, je kupujúci povinný predávajúcemu na jeho výzvu uhradiť.

 

5. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho odovzdaním veci na prepravu tretej osobe, (držiteľovi poštovej licencie / prepravcovi).


NEVYZDVIHNUTÍ ZÁSIELKY

 
1. Všetky objednávky tovaru odoslanej kupujúcim e-shopu http://saty-usa.sk/ sú záväzné, rovnajú sa kúpnej zmluve. Nevyzdvihnutia zásielky je jednoznačným porušením uzatvorenej kúpnej zmluvy a obchodných podmienok. Predávajúci o nevyzdvihnutia zásielky kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má možnosť požiadať o opakované doručenie tovaru v prípade, že nestihol zásielku vyzdvihnúť a bola vrátená prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej pošty späť odosielateľovi - predávajúcemu s podmienkou uhradenia vynaloženého poštovného za predchádzajúce odoslanie objednávky.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1. Cena tovaru je u každého tovaru uvedená priamo v e-shope. Táto cena je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov. Za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu nad rámec ceny tovaru, náklady na dodanie tovaru kupujúcemu. Kúpna cena tovaru je dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny zodpovedá kúpnej cene príslušného tovar uvedený v e-shope, v čase odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv. Cena sa stáva záväznou uzatvorením zmluvy / odoslaním objednávky tovaru.

 

2. Úhrada kúpnej ceny je možná nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti pri prevzatí tovaru v mieste osobného odberu na adrese:
Glamor, Věšínova 930/6, Praha 10, 100 00
b) bezhotovostne na účet predávajúceho vedeného v FIO banky, as, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu pre CZK: 2100970687/2010, IBAN: CZ0720100000002100970687, SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX alebo bankového účtu pre platby v EUR: 2500970694/2010, IBAN: CZ9120100000002500970694, BIC KÓD: FIOBCZPPXXX, a to bezprostredne po odoslaní objednávky, pričom kupujúcemu prídu platobné pokyny e-mailom a sú tiež k nájdeniu na stránkach e-shopu http://saty-usa.sk/
c) dobierkou pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí zásielky, a to k rukám prepravcu povereného dodaním tovaru, úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.

 

3. Platby kúpnej ceny uskutočňovanej bezhotovostne sa považujú za vykonané okamihom ich pripísania na účet predávajúceho. Platby, ktorých prevedenie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v hotovosti, sa považujú za vykonané okamihom ich vykonanie predávajúcemu alebo osobe splnomocnenej na to predávajúcim.

 

4. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 7 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad. Na vyžiadanie kupujúceho je predávajúci povinný vystaviť záručný doklad. O vystavenie môže kupujúci požiadať telefonicky alebo elektronicky e-mailom. V prípade Viacpoložkové objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované z rôznych miest. Náklady na dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky sú nezávislé na počte objednaných kusov (položiek). Náklady na dodanie tovaru, je kupujúci povinný uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny tovaru.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Na tovar musí byť pri vrátení original visačky a ceduľky (ak ide o nákup šiat), tak, ako boli doručené kupujúcemu, tovar nesmie byť poškodený ani používané. Po obdržaní zásielky, kontaktuje predávajúci bezodkladne kupujúceho s ponukou, či by mal záujem o nový tovar či výmenu za iné. V prípade, že sa obe strany nedohodnú na výmene za iný tovar pri vrátení, je predávajúci povinný vrátiť platbu za tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní na účet kupujúceho. Spotrebiteľ súhlasom s týmito obchodnými podmienkami berie na vedomie, že náklady je povinný uhradiť sám pre doručenie tovaru späť obchodníkovi v prípade vrátenia a náklady na poštovné nebudú vrátené spolu s čiastkou za vrátený tovar. Výnimku obchodník uskutoční v momente, keď nedôjde k včasnému doručenia tovaru spotrebiteľovi, tak, ako bolo stanovené v objednávke, ktorú spotrebiteľ uskutočnil, ďalej ak dôjde k odoslaniu poškodeného tovaru či pokiaľ nastane podobná chyba, zo strany predávajúceho.

 

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia v prípadoch uvedených v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka.

3. Kupujúci je povinný uviesť tieto údaje pri vrátení tovaru:
Meno a priezvisko, adresa, číslo bankového účtu pre vrátenie platby, ideálne tiež číslo objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo pre vrátenie platby iba formou bankového účtu, nie poštovej poukážky. Uzavretá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uchovávaná v systéme predávajúceho a kupujúci má právo vyžiadať k tejto zmluve predávajúcim prístup.

 

4. V prípade, že kupujúci nedodrží uvedené podmienky ohľadom vrátenia a požaduje finančnú náhradu za poškodený tovar, ak sa preukáže, že takto tovar neprevzal, nie je predávajúci povinný túto skutočnosť dodržať a kupujúcemu späť vráti tovar, ktorý od neho dostal, pričom náklady na dopravu hradí sám predávajúci.

 

5. Ak sa dohodnú obe strany spoločne na inom riešení, musí toto riešenie byť preukázateľné a dokázateľné písomnou formou.

 

6. Ak kupujúci za tovar objednaný v určitej cene obdrží, ako odmenu aj ďalší tovar za zvýhodnenú cenu, (prípadne symbolickú cenu či ako darček), týka sa odstúpenie od zmluvy týchto VOP aj tovar dodaného za zvýhodnenú cenu. Predávajúci je teda v takom prípade povinný vrátiť všetok tovar dodaný v rámci príslušnej zmluvy.


7. Zákazník odstupujúci od zmluvy hradí náklady na vrátenie tovaru.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY / REKLAMÁCIA

1. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi príslušnými právnymi predpismi v platnom znení. Ak nie je uvedené inak, je poskytovaná záruka na tovar v zákonnej dĺžke trvania 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

2. Kupujúci je povinný si dodaný tovar pri prevzatí dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Na neskoršie reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave, nemusí byť braný ohľad. Prevzatím tovaru sa rozumie jeho prevzatie od predávajúceho, držiteľa poštovej licencie či zmluvného prepravcu. Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho (prepravného) listu či iného príslušného dokumentu.
Svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku. Ak má tovar akékoľvek zjavné vady v okamihu prevzatia alebo nesúhlasí ak druh tovaru alebo jeho množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste či inom príslušnom dokumente. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie plnej sumy za tovar.
To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

3. Reklamáciu je možné uplatniť voči predávajúcemu:
a) poštou na adresu prevádzky predávajúceho - Glamor, Věšínova 930/6, Praha 10, 100 00
b) e-mailom na adrese glamor@glamor.cz
Kupujúci je povinný pri reklamácii jednoznačne identifikovať príslušnú kúpnu zmluvu, (najlepšie uviesť: číslo a deň objednávky, dátum prevzatia tovaru), a ďalej uviesť stručný opis vád, najlepšie s fotodokumentáciou. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď uplatnenia reklamácie došlo predávajúcemu. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o vybavení reklamácie telefonicky, e-mailom alebo poštou v lehote na vybavenie reklamácie.

 

4. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy detailne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom, pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený, a mal možnosť sa s nim v plnom znení zoznámiť.

 

5. V súlade s príslušným ustanovením NOZ oznamuje predávajúci spotrebiteľovi, že spotrebiteľ je oprávnený, (nie však povinný), využiť pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku obchodných podmienok formulár na odstúpenie
od kúpnej zmluvy, ktorý je prikladaný ku každej zásielke zakúpeného tovaru z www.saty-usa.sk

 

6. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené najmä:
a) nesprávnym užívaním či skladovaním tovaru;
b) neodborným zásahom do tovaru alebo zanedbaním potrebnej údržby tovaru, mechanickým alebo chemickým poškodením;
c) nedodržaním obvyklých spôsobov užívanie tovaru

 

AUTORSKÉ PRÁVO

 

1. Stránky e-shopu saty-usa.sk možné používať iba na informačné účely, ku komunikácii medzi predávajúcim a návštevníkov stránok saty-usa.sk, ďalej k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Odsúhlasením a používaním
týchto stránok alebo sťahovaním materiálu z týchto stránok súhlasíte s dodržiavaním podmienok ("obchodné podmienky") stanovených v tomto oznámení. Obsah tohto webu je chránený autorským právom.

 

Ochrana osobných údajov

 

1. Kupujúci udeľuje odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas so spracovaním všetkých ním vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, (ďalej len "osobné údaje").
Osobné údaje budú spracovávané k obchodným a marketingovým potrebám internetového obchodu saty-usa.sk, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielanie obchodných oznámení okrem iného prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, (najmä formou e-mailu alebo SMS správ). Súhlas sa poskytuje na obdobie do odvolania súhlasu. Kupujúci berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, tj. Najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
b) požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

 

2. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho poskytnuté predávajúcemu bude považovať za dôverné a použije ich iba na splnenie zmluvy uzatvorenej s kupujúcim a k ďalším účely uvedené v predchádzajúcom odseku.
Predávajúci nebude poskytovať osobné údaje kupujúceho žiadnej tretej osobe s výnimkou situácií, keď je prenos osobných údajov tretej osobe nevyhnutné v súvislosti s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru, (oznámenie mena a adresy dodania).

 

3. Kupujúci má právo na kontrolu a prístup k svojim osobným údajom, a to po zadaní hesla v rámci svojho používateľského účtu, prípadne inými spôsobmi stanovenými zákonom. Kupujúci má právo meniť a aktualizovať svoje osobné údaje, a to po zadaní hesla v rámci svojho používateľského účtu. Pokiaľ o to kupujúci písomne požiada, predávajúci ukončí spracovávanie osobných údajov kupujúceho a tieto osobné údaje zlikviduje.

 

4. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku, (ďalej len "osobné údaje") do databázy prevádzkovateľa e-shopu saty-usa.sk as ich spracovaním zmocneným spracovateľom e-shopu saty-usa.sk.

 

5. Osobné údaje budú spracovávané k obchodným a marketingovým potrebám, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielanie obchodných oznámení aj prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, (najmä formou e- mailu a SMS správ).

 

6. Súhlas sa poskytuje na obdobie do odvolania súhlasu. Subjekt údajov berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, tj. Najmä, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne ​​kedykoľvek na adrese správcu odvolať, a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.
V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom alebo spracovateľom sa môže na správcu alebo spracovateľa obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÉHO SPORU

 

Vážený spotrebiteľ, či sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu glamor@glamor.cz.

 

Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

 

Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

 

U Slovenskej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/
Spotrebiteľ môže podať návrh u Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

 

Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva hospodárstva alebo na emailovú adresu info@economy.gov.sk

V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samostatne.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 23/04/2016

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - AKTUALIZACE 14.5.2018

Vaše osobní údaje:
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. Subjektem osobních údajů jste Vy.
Pokud udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů, tento je udělen správci, kterým jsme my, tedy Glamor.cz, jenž provozuje Simona Hovorková, Věšínova 930/6, Praha 10, 100 00, IČ: 03838595, DIČ: CZ9157201295. Víme, že je pro Vás pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi důležité. Stejně důležitá je i ochrana Vašich osobních údajů a proto dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně zákonná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje.

V některých případech od Vás ale takové údaje potřebujeme, a to:
při objednávce z důvodu plnění smlouvy, při kontaktu s námi, pokud se na nás obrátíte, budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro vyřízení Vašeho požadavku (e-mailová komunikace apod.)

Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu pro daný účel po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu.

Způsob používání Vašich osobních údajů na e-shopu Glamor.cz

Přesný rozsah zpracování osobních údajů, doba jejich zpracování, účel jejich zpracování a případně též další nezbytné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, budou vždy upřesněny v rámci příslušného souhlasu se zpracováním, ledaže tento souhlas dle zákona není v konkrétním případě zapotřebí.

Například pokud jste naším Zákazníkem, můžeme Vám zaslat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků a služeb, toto však můžete kdykoliv odmítnout.

Pokud nám sdělujete Vaši e-mailovou adresu, používáme tuto výhradně k vyřízení Vašeho požadavku, například k odpovědi na Váš dotaz či Vaši žádost.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni používat k zasílání obchodních sdělení, včetně elektronických newsletterů jen tehdy, pokud to výslovně odsouhlasíte.

Vyplněním registračního formuláře prostřednictvím www.glamor.cz, souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do marketingové databáze správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely webu Glamor.cz nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb.

V případě, že ke konkrétnímu zpracování udělíte souhlas, pak je vždy dobrovolný a je možno jej kdykoliv odvolat.

Správce osobních údajů:
Správcem je vždy internetový obchod Glamor.cz jenž provozuje Simona Hovorková, IČ: 03838595, DIČ: CZ9157201295, tel.: +420 778 439 515, shovorkova@glamor.cz (také jako „Glamor.cz“ „správce“).

Účely zpracování:

I. Vyřízení objednávky a plnění smlouvy: pokud si u nás objednáte zboží, užíváme Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Za tímto účelem s Vámi komunikujeme pouze při dodání, případně kdykoliv se na nás sami obrátíte. Nad rámec tohoto zpracování Vaše osobní údaje užíváme pouze tehdy, pokud nám to umožňují právní předpisy.

II. Odběratelé newsletteru: pokud nám k tomuto udělíte souhlas, zasíláme Vám personalizovaná obchodní sdělení, za tímto účelem můžeme užívat veškeré osobní údaje, které nám o sobě sdělíte, včetně Vašich nákupů a prohlížení našich newsletterů.

Ze seznamu odběratelů našich newsletterů se můžete kdykoliv dobrovolně odhlásit prostřednictvím odkazu, který je uveden níže v každém newsletteru a automaticky smaže veškeré Vaše osobní údaje v administraci e-shopu. Není možné již nikdy do tohoto seznamu přidat Vaši e-mailovou adresu pro opětovné zasílání obchodního sdělení. O tomto kroku nás nejste povinni informovat a Vaše rozhodnutí o zacházení s Vašimi osobními údaji námi jakožto zpracovatelem je zcela svobodné.

Doba Zpracování:

I. Pokud si u nás objednáte zboží, Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomuto účelu po dobu vyřízení objednávky a dále pouze po dobu dle příslušných právních předpisů.

II. Newsletter je zasílán po dobu neurčitou, nejdéle do Vašeho odvolání souhlasu, což můžete kdykoli učinit v každém jednotlivém obchodním sdělení a na adrese glamor@glamor.cz

Rozsah:

I. Pokud si u nás objednáte zboží, požadujeme po Vás pouze nezbytný rozsah osobních údajů potřebný k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží.

II. K zasílání newsletteru užíváme pouze Váš e-mail. Pokud nám udělíte souhlas, můžeme za účelem lepšího výběru obchodních sdělení užít i jiné osobní údaje.

Zpracovatelé:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě pověření dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Glamor pověřil zpracováním tyto společnosti: Přepravní společnost: IN TIME SPEDICE, spol. s.r.o., Pobřežní 18/161, Praha 8, PSČ: 18600, IČO: 25722174, DIČ: CZ25722174, Centrála společnosti: Pražská 180, 250 66, Zdiby.

Dále přepravní společnost: ČESKÁ POŠTA, IČO: 47114983.

Vaše práva:

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Uplatnění žádosti:

Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce.

Veškeré požadavky týkající se zpracování osobních údajů, případně pochybnosti o dodržování Vašich práv ze strany obchodu Glamor.cz u nás můžete uplatnit na těchto kontaktech:
na e-mailu glamor@glamor.cz, +420 778 439 515 / 516

nebo písemně na adrese Glamor.cz, Věšínova 930/6, Praha 10, 100 00 nebo na adrese sídla provozovatele: Simona Hovorková, Jankov 69, Dubné, 373 84.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz , u kterého může subjekt osobních údajů podat stížnost.

Cookies v Glamor.cz

Glamor.cz používá cookies, které nám umožňují učinit Váš nákup co nejpříjemnější.
Co jsou to cookies a k čemu se u nás používají?
Cookies jsou textové soubory, které se při návštěvě na internetové stránce uloží na počítači uživatele.

Glamor.cz používá tzv. Session-cookies, které se s uzavřením prohlížeče opět ihned vymažou. Pomocí nich získáváte např. příjemnou výhodu počtu položek v nákupním košíku a aktuální hodnotu Vašeho nákupu. Osobní údaje nejsou v těchto textových souborech obsaženy. Ostatní cookies jsou upraveny v následujícím článku.

Jsou cookies nebezpečné?

Vždy znovu se rozšiřuje fáma, že cookies mohou být pro Váš počítač velmi nebezpečné. Cookies ale v žádném případě nemohou provádět tyto činnosti:

Cookies nemohou přenášet viry.

Cookies nemohou přečíst údaje z harddisku.
Vaše e-mailová adresa se používáním cookies nezveřejní.

Nemohou být nepozorovaně odesílány žádné e-maily.

Jiné webové servery nemohou přečíst cookies.

Chcete se vzdát výhod našich cookies?
Funkce nápovědy na liště menu u většiny webových prohlížečů Vám vysvětluje, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijmout nové cookies, jak nechat Váš prohlížeč informovat, když obdržíte nový cookie nebo jak vymažete veškeré dosud obdržené cookies a jak zablokovat, abyste žádné další nedostali.

Příklad v prohlížeči Internet Explorer:

Zvolte v menu „nástroje“ bod možnosti internetu

Klikněte na kartu „ochrana údajů“.

Nyní můžete nastavit, zda se mají cookies přijímat, selektovat nebo odmítnout.

Pomocí „OK“ Vaše nastavení potvrdíte.

Ale jen používáním našich cookies můžete plně využít některé ze zajímavých funkcí na www.glamor.cz. Vložíte-li například do košíku zboží, přečte si náš server kód z cookies a tak si pamatuje, že zboží patří do Vašeho košíku. Navštívíte-li po Vaší cestě za nákupem na www.glamor.cz další webové stránky a vrátíte se pak zpět na naši stránku, je Váš košík nadále naplněný. Tato služba je možná jen při používání cookies!

Doporučujeme Vám proto, abyste nechali příjem Cookies zapnutý.

Veškeré informace o cookies se rovněž dozvíte na http://www.youronlinechoices.com/cz/ , kde můžete rovněž v sekci „Vaše volby“ vypnout vybrané cookies.

Máte ještě nějaké otázky?

Cookies a social media:

Používání „cookies“:Během prohlížení Webového obchodního domu jsou do počítače Zákazníka stahovány soubory v textovém formátu (dále a výše jen „cookies“). Správce dat využívá hlavně tzv. Session-cookies, které se po uzavření prohlížeče ihned smažou. Pomocí nich lze zobrazit obsah košíku při prohlížení jakékoli stránky, tady si může Zákazník přečíst, kolik zboží vložil do té doby do košíku a kolik činí souhrnně jejich aktuální cena. Tyto textové soubory neobsahují osobní data.

Přirozeně lze prohlížeč nastavit i tak, abyste cookies použité během několikerého prohlížení neukládal na pevný disk, ovšem jen s použitím cookies může Zákazník v plné míře využít jednotlivé funkce webového obchodního domu a užít si je. Například, když uloží zboží do košíku, server přečte kód cookie a tím zaznamená, že zboží patří do košíku Zákazníka. Jestliže Zákazník po prohlížení webového obchodního domu za účelem nákupu navštíví jiné webové stránky a poté se vrátí k nákupu, v košíku mu zůstane vše, co do něj do té doby vložil. Tato služba je například možná pouze povolením k používání cookies. Proto Správce dat navrhuje, aby Zákazník nechal cookies zapnuté.

Zhlédnutí a mazání cookies je obvykle kdykoli možné výběrem z nastavení webového prohlížeče, další informace lze získat pomocí funkce webového prohlížeče s názvem „Nápověda“.

Použití Piwick: k tomu, abychom naše webové stránky přizpůsobili očekáváním našich klientů, používáme systém sledování webu, Piwick (www.piwick.cz), pomocí kterého dochází k shromažďování a ukládání dat k marketingovým a optimalizačním účelům. Tato data používáme k informacím ohledně časté návštěvnosti webových stránek a odkazů směrovaných na web www.glamor.cz, tato data nejsou spojena s osobními daty uživatele.

Použití Google Analytics: Naše stránka aplikuje program Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc. ("Google"). Stejně tak Google Analytics pracuje s cookies, s textovými soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace vygenerované pomocí cookies zachycující vaši návštěvu našich webových stránek se obvykle přesunou na server Googlu do USA a tam se ukládají. Ovšem Vaše IP adresa se přesune ve zkrácené podobě, jestliže se nalézá ve členském státě Evropské unie nebo v jiném státě, který má podepsanou dohodu o Evropském ekonomickém regionu. Jen ve zvláštních případech se přesune kompletní IP adresa do Google serveru v USA a tam dojde ke zkrácení. Google tuto informaci používá k tomu, aby vyhodnotil Vaše využití webových stránek, aby vypracoval hlášení o aktivitě stránek a aby poskytl další služby site provozovateli v souvislosti s používáním webových stránek. V rámci Google Analytics se IP adresy přeposlané z Vašeho prohlížeče nekombinují s jinými daty Googlu.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Dále můžete zabránit i předávání a zpracování dat Googlu o Vašem používání webových stránek vygenerovaných pomocí cookies (např. IP adresy), když si stáhnete a nainstalujete rozšířený doplněk prohlížeče (plugin) z následujícího odkazu:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google AdWords remarketing: Během návštěv našich stránek pošleme jeden nebo více cookies – tedy malý soubor s řadou znaků – do počítače prohlížejícího, čímž budeme moci individuálně identifikovat jeho prohlížeč. Tyto cookies zajišťuje Google, jejich využití probíhá přes systém Google Adwords. Tyto cookies posíláme do počítače klienta jen v případě prohlížení jednotlivých stránek, ukládáme tedy u těchto jen skutečnost a čas návštěvy dané stránky, jinou informaci nikoli. Vnější poskytovatelé služeb, mezi nimi Google, pomocí cookies ukládají informace, jestli uživatel již dříve navštívil webové místo inzerenta a na základě toho zobrazují vnější poskytovatelé – mezi nimi Google -uživateli inzeráty na internetových webech svých partnerů.

Uživatelé mohou zakázat cookies od Googlu na stránce Googlu sloužící k vypnutí inzerce. (To může signalizovat uživateli i to, že mohou na odhlašovací stránce Network Network Advertising Initiative zakázat cookies od vnějšího poskytovatele).

Webtracking
Na této webové stránce používáme technologii Facebook Custom Audience. Jedná se o nástroj poskytnutý sítí Facebook, který nám umožňuje měřit a shromažďovat za použití cookies, sčítacích pixelů a podobných technologií údaje našich uživatelů, a takto efektivněji utvářet naše reklamní aktivity na Facebooku, například tím, že se příspěvky zobrazí jen návštěvníkům naší webové stránky. Přitom nejsou na Facebook předávány žádné osobní údaje. Data evidovaná pomocí této technologie jsou na Facebook odesílána výhradně v kódované podobě. Osobní údaje jednotlivých uživatelů pro nás nejsou viditelné. Další informace o této webové technologii najdete v prohlášení o ochraně dat sítě Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/. Evidenci dat prostřednictvím technologie Custom Audience můžete deaktivovat zde https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .

Retargeting

Tato webová stránka používá na internetu technologii retargetingu. Tato technologie umožňuje cíleně oslovit reklamou ty internetové uživatele, kteří se o náš obchod a naše výrobky již zajímali. Ze studií víme, že zobrazení personalizované reklamy, která má vztah k zájmu, je pro uživatele internetu zajímavější než reklama, jež takový osobní vztah nemá. Zobrazení reklamních prostředků je při retargetingu prováděno na bázi analýzy předchozího chování uživatele, která je založená na cookie. I v tomto případě samozřejmě nejsou ukládány žádné osobní údaje a stejně tak samozřejmě je technologie retargetingu využívána s dodržováním platných zákonných ustanovení o ochraně dat.

Integrace v sociálních pluginech

Na www.GLAMOR.cz jsou používány sociální pluginy Facebooku, Google a Pinterestu, které mají on-line obchod více personalizovat. K tomu používáme tlačítko „LIKE“ (známé i jako tlačítko „To se mi líbí“), tlačítko „Google +1“ a tlačítko Pinterestu „Pin-It“. Jedná se o nabídky americké firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Když navštívíte stránku www.glamor.cz, která obsahuje takovýto plugin, dojde k vytvoření přímého spojení s Facebookem a Google+. Jste-li přihlášení na Facebooku nebo Google, může být návštěva přiřazena k vašemu účtu na Facebooku, resp. Google+. Pokud provádíte interakci s pluginem, například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo zanecháte komentář, odešle váš prohlížeč příslušnou informaci přímo na Facebook a tam ji uloží. Odhlášení z Facebooku, resp. Google+, zabrání přiřazení údajů k vašemu příslušnému profilu. O používání vašich údajů podle souhlasu provádějí příslušné firmy na svých internetových stránkách (Facebook Upozornění na ochranu dat, Google Prohlášení o ochraně dat, Pinterest Privacy Policy) podrobné údaje, týkající se druhu, účelu a dalšího zpracování vašich dat. Zde najdete také další informace o svých právech a možnostech nastavení na ochranu svého soukromí i o možnosti odvolání. Aktualizováno dne: 14.05.2018

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.